STAND $20,000.00
A Rose is a Rose is a Rose $18,400.00
STAND $16,000.00
D-RUG $16,000.00
EL SUENO $10,000.00
SHADE $8,000.00